چشم اندازی که ما در نظر داریم چراغی از امید و جایگاهی محراب گون را عرضه میکند. مکانی که زنان صرف نظر از پیشینه، عقیده و رنگ پوستشان در آن درون خود را غنی میسازند. مکانی که زنان در امنیت کامل به کاوش سفر درونی خود می پردازند، به عظمت مصاحبت و همراهی پی می برند، کاشف هدف زندگی می شوند، و برای سودمند بودن برای دیگران، راههای مختلفی می یابند.
زنان جوان در این مکان شان و وقار، عزت نفس و شعف زن بودن را فرا می گیرند. جایی که زنان در مسیر زندگیشان خرد خود را در اختیار هم می گذارند. ما در این مکان روابط ، خلاقیت ، عشق، موفقیت، جنسیت مذکر را با فهم بیشتری بررسی می کنیم و همینطور چگونه درک متقابل میان زن و مرد را ایجاد کنیم ، بطوری که با یکدیگر در جهت آینده بهترمان تلاش کنیم .

اهداء کردن

حمایت از Feminenza با کمک مالی

کمک مالی کنید

ما چه می کنیم

فمیننزا پنج برنامه ی جهانی را سرمایه گذاری کرده و مستقیما مدیریت می کند که عبارتند از: رهبری دگرگون کننده، فهم و مدیریت ترس، بخشش و آشتی، درمان آسیب روحی روانی و احترام جنسیتی.
بیشتر بدانید

پیدا کردن ما

مناسبت ها

تجربه ی جلسات آموزشی درمان آسیب روحی روانی

فمیننزا از لحاظ مالی از طریق Erasmus+ حمایت شده تا بتواند کارگاه درمان آسیب روحی روانی را در ویلز برگزار کند که از اکتبر تا دسامبر 2018 برقرار است. همراهان جوان از شش ملیت اروپایی که عبارتند از ایرلند، ویلز، ایتالیا، انگلیس و هلند از این تجربه ی بین المللی نفع می برند ودر جهت بخشش، فهم و مدیریت ترس پیش می روند.
با تشکر از Erasmus+ و شرکای ما که عبارتند از: Youth، Per Esempio، Nidos، Karma Nirvana، بخش مشارکت دوبلین جنوبی و سرویس خشونت خانگی ویلز غربی.