چشم اندازی که ما در نظر داریم چراغی از امید و جایگاهی محراب گون را عرضه میکند. مکانی که زنان صرف نظر از پیشینه، عقیده و رنگ پوستشان در آن درون خود را غنی میسازند. مکانی که زنان در امنیت کامل به کاوش سفر درونی خود می پردازند، به عظمت مصاحبت و همراهی پی می برند، کاشف هدف زندگی می شوند، و برای سودمند بودن برای دیگران، راههای مختلفی می یابند.
زنان جوان در این مکان شان و وقار، عزت نفس و شعف زن بودن را فرا می گیرند. جایی که زنان در مسیر زندگیشان خرد خود را در اختیار هم می گذارند. ما در این مکان روابط ، خلاقیت ، عشق، موفقیت، جنسیت مذکر را با فهم بیشتری بررسی می کنیم و همینطور چگونه درک متقابل میان زن و مرد را ایجاد کنیم ، بطوری که با یکدیگر در جهت آینده بهترمان تلاش کنیم .

ما چه می کنیم

فمیننزا پنج برنامه ی جهانی را سرمایه گذاری کرده و مستقیما مدیریت می کند که عبارتند از: رهبری دگرگون کننده، فهم و مدیریت ترس، بخشش و آشتی، درمان آسیب روحی روانی و احترام جنسیتی.
بیشتر بدانید

پیدا کردن ما

مقالات ویژه

“To build peace on desktops”
Interview by Vera de Wit and Eileen McGowan with Emil Haloun, Veronica Tabrani Abu Rahmon and Izar Taha

 

Left To Tell
Discovering God Amidst The Rwandan Holocaust

 

 

Becoming a Positive Contagion Into the Community

مناسبت ها

A Series of Online Workshops on the 7 Pillars of Forgiveness

 

7 Pillars of Forgiveness – Understanding

No one can live in this world and escape being wounded, hurt, insulted or having done it to others. Every person struggles with forgiveness issues at some point in their life. Often people ask: Why should I forgive? How can I forgive? How does a person actually separate the person from their actions? What is the relationship between forgiveness and trauma?

Forgiveness is an extraordinary ability in the human. It allows us to be released from unwanted pains from the past and be more available to our future. Through the Seven Pillars of Forgiveness – Understanding, Freedom, Remedy, Warmth, Enhancement, Hope and Continuance – Feminenza has created practical pathways to help walk the path of finding a better way.

You are warmly invited to participate in the second online 2-hour workshop into the work on forgiveness on Saturday, August 1st

11 am east coast time/ 4 pm UK time /5 pm CET time/ 6 pm EET

There will be a series of 8 monthly workshops. The first one, on June 13th introduced the territory of forgiveness and it is followed by one workshop on each of The 7 Pillars. You are welcome to attend one or all.

You can find more information at the following page

https://forgiveness-online.feminenza.org/

The Forgiveness Faculty

Dorthe, Eileen and Sara


Join us Sunday, July 12 for a brief introduction into Feminenza’s projects, programmes and how you can get involved!

Meet Feminenza

This 45-minute online presentation will be an opportunity to see first-hand how Feminenza’s life-changing programmes on fear, forgiveness, and gender respect have promoted peace and mutual understanding for over 20 years. Learn more about how YOU can sign up for upcoming online workshops such as Forgiveness, Shared Wisdom, and Core Fundamentals. There will also be a Q&A session with Feminenza members from around the world.

Sunday, July 12

12 pm east coast time/ 5 pm UK time /6 pm CET time/ 7 pm EET

Sign up today for this FREE event!

اهداء کردن

حمایت از Feminenza با کمک مالی

کمک مالی کنید