چشم اندازی که ما در نظر داریم چراغی از امید و جایگاهی محراب گون را عرضه میکند. مکانی که زنان صرف نظر از پیشینه، عقیده و رنگ پوستشان در آن درون خود را غنی میسازند. مکانی که زنان در امنیت کامل به کاوش سفر درونی خود می پردازند، به عظمت مصاحبت و همراهی پی می برند، کاشف هدف زندگی می شوند، و برای سودمند بودن برای دیگران، راههای مختلفی می یابند.
زنان جوان در این مکان شان و وقار، عزت نفس و شعف زن بودن را فرا می گیرند. جایی که زنان در مسیر زندگیشان خرد خود را در اختیار هم می گذارند. ما در این مکان روابط ، خلاقیت ، عشق، موفقیت، جنسیت مذکر را با فهم بیشتری بررسی می کنیم و همینطور چگونه درک متقابل میان زن و مرد را ایجاد کنیم ، بطوری که با یکدیگر در جهت آینده بهترمان تلاش کنیم .

ما چه می کنیم

فمیننزا پنج برنامه ی جهانی را سرمایه گذاری کرده و مستقیما مدیریت می کند که عبارتند از: رهبری دگرگون کننده، فهم و مدیریت ترس، بخشش و آشتی، درمان آسیب روحی روانی و احترام جنسیتی.
بیشتر بدانید

پیدا کردن ما

مقالات ویژه

مناسبت ها

On Sunday 15 May 2022 Hjalte Sander will participate in the Copenhagen Marathon, to support the work of Feminenzas Mental Health Support project in Paamiut, Greenland.

Sara Sander, who lived with her family in Greenland and worked there as a midwife for 1,5 years, was touched by the warmth, kindness, and humanity of the people. At the same time, she witnessed their struggle with mental health problems as a consequence of violence, abuse, and rough living conditions. She vowed to try and find a way to be part of the remedy. As a member and Chair of Feminenza Denmark, she was part of the team that developed the Trauma Healing Community Resilience Development workshop, which has assisted traumatized communities in Africa and Europe and realized that this could help strengthen both individuals and communities. Together with her colleague, Dorthe Madsen, she is now working with the municipality of Sermersooq to do a Trauma Healing Community Resilience Development project in Paamiut with disadvantaged families and the professionals who work with them. An expected total of 1500 people will benefit directly or indirectly from the project.

The municipality is supporting this project, but more funding is needed to make it happen, for which we need your support!

Donate to Run for the Future: https://gofund.me/bf51e607

اهداء کردن

حمایت از Feminenza با کمک مالی

کمک مالی کنید