چشم اندازی که ما در نظر داریم چراغی از امید و جایگاهی محراب گون را عرضه میکند. مکانی که زنان صرف نظر از پیشینه، عقیده و رنگ پوستشان در آن درون خود را غنی میسازند. مکانی که زنان در امنیت کامل به کاوش سفر درونی خود می پردازند، به عظمت مصاحبت و همراهی پی می برند، کاشف هدف زندگی می شوند، و برای سودمند بودن برای دیگران، راههای مختلفی می یابند.
زنان جوان در این مکان شان و وقار، عزت نفس و شعف زن بودن را فرا می گیرند. جایی که زنان در مسیر زندگیشان خرد خود را در اختیار هم می گذارند. ما در این مکان روابط ، خلاقیت ، عشق، موفقیت، جنسیت مذکر را با فهم بیشتری بررسی می کنیم و همینطور چگونه درک متقابل میان زن و مرد را ایجاد کنیم ، بطوری که با یکدیگر در جهت آینده بهترمان تلاش کنیم .

ما چه می کنیم

فمیننزا پنج برنامه ی جهانی را سرمایه گذاری کرده و مستقیما مدیریت می کند که عبارتند از: رهبری دگرگون کننده، فهم و مدیریت ترس، بخشش و آشتی، درمان آسیب روحی روانی و احترام جنسیتی.
بیشتر بدانید

پیدا کردن ما

مقالات ویژه

مناسبت ها

A Series of Online Workshops on the 7 Pillars of Forgiveness

 

7 Pillars of Forgiveness – Enhancement

No one can live in this world and escape being wounded, hurt, insulted or having done it to others. Every person struggles with forgiveness issues at some point in their life. Often people ask: Why should I forgive? How can I forgive? How does a person actually separate the person from their actions? What is the relationship between forgiveness and trauma?

Forgiveness is an extraordinary ability in the human. It allows us to be released from unwanted pains from the past and be more available to our future. Through the Seven Pillars of Forgiveness – Understanding, Freedom, Remedy, Warmth, Enhancement, Hope and Continuance – Feminenza has created practical pathways to help walk the path of finding a better way.

You are warmly invited to participate in the next online 2-hour workshop into the work on forgiveness on Saturday, January 23, 2021

11 am east coast time/ 4 pm UK time /5 pm CET time/ 6 pm EET

There will be a series of 8 monthly workshops. The first one introduced the territory of forgiveness and it is followed by one workshop on each of The 7 Pillars. You are welcome to attend one or all.

You can find more information at the following page

https://forgiveness-online.feminenza.org/

The Forgiveness Faculty

Dorthe, Eileen and Sara

 

اهداء کردن

حمایت از Feminenza با کمک مالی

کمک مالی کنید