چشم اندازی که ما در نظر داریم چراغی از امید و جایگاهی محراب گون را عرضه میکند. مکانی که زنان صرف نظر از پیشینه، عقیده و رنگ پوستشان در آن درون خود را غنی میسازند. مکانی که زنان در امنیت کامل به کاوش سفر درونی خود می پردازند، به عظمت مصاحبت و همراهی پی می برند، کاشف هدف زندگی می شوند، و برای سودمند بودن برای دیگران، راههای مختلفی می یابند.
زنان جوان در این مکان شان و وقار، عزت نفس و شعف زن بودن را فرا می گیرند. جایی که زنان در مسیر زندگیشان خرد خود را در اختیار هم می گذارند. ما در این مکان روابط ، خلاقیت ، عشق، موفقیت، جنسیت مذکر را با فهم بیشتری بررسی می کنیم و همینطور چگونه درک متقابل میان زن و مرد را ایجاد کنیم ، بطوری که با یکدیگر در جهت آینده بهترمان تلاش کنیم .

ما چه می کنیم

فمیننزا پنج برنامه ی جهانی را سرمایه گذاری کرده و مستقیما مدیریت می کند که عبارتند از: رهبری دگرگون کننده، فهم و مدیریت ترس، بخشش و آشتی، درمان آسیب روحی روانی و احترام جنسیتی.
بیشتر بدانید

پیدا کردن ما

مقالات ویژه

مناسبت ها


Dear friends, 

We want to let you know about an exciting new crowdfunding project that just launched in the Summer of 2021! 

Feminenza is raising money to buy books and films for participants in two projects running in 2021-22: the Forgiveness Development course and the Secondary Traumatic Stress – Developing Resilience project  (co-funded by ERASMUS+ programme).  Up to 130 participants from 20 countries participate, from Kenya, Iraq, Jordan, Israel, Palestinian territories, Turkey and EU (Croatia, Czech Republic, Denmark, Greece, Italy).

Your donation helps us to reach our goal to provide access to the educational material (books and films)  for participants in need.

You can make a donation on our crowdfunding campaign page by clicking the link below.

Books for Changemakers: https://www.crowdfunder.co.uk/books-for-change-makers

اهداء کردن

حمایت از Feminenza با کمک مالی

کمک مالی کنید