چشم اندازی که ما در نظر داریم چراغی از امید و جایگاهی محراب گون را عرضه میکند. مکانی که زنان صرف نظر از پیشینه، عقیده و رنگ پوستشان در آن درون خود را غنی میسازند. مکانی که زنان در امنیت کامل به کاوش سفر درونی خود می پردازند، به عظمت مصاحبت و همراهی پی می برند، کاشف هدف زندگی می شوند، و برای سودمند بودن برای دیگران، راههای مختلفی می یابند.
زنان جوان در این مکان شان و وقار، عزت نفس و شعف زن بودن را فرا می گیرند. جایی که زنان در مسیر زندگیشان خرد خود را در اختیار هم می گذارند. ما در این مکان روابط ، خلاقیت ، عشق، موفقیت، جنسیت مذکر را با فهم بیشتری بررسی می کنیم و همینطور چگونه درک متقابل میان زن و مرد را ایجاد کنیم ، بطوری که با یکدیگر در جهت آینده بهترمان تلاش کنیم .

ما چه می کنیم

فمیننزا پنج برنامه ی جهانی را سرمایه گذاری کرده و مستقیما مدیریت می کند که عبارتند از: رهبری دگرگون کننده، فهم و مدیریت ترس، بخشش و آشتی، درمان آسیب روحی روانی و احترام جنسیتی.
بیشتر بدانید

پیدا کردن ما

مقالات ویژه

مناسبت ها

The 3 levels of internal growth and development & YOU

nesting dolls

How well do you know your inner lives? Did you know that we are much more than one thing? What happens when the heart and the head seem to not be able to agree? Who is the inner peacemaker?

Join us and others from around the world for an introductory interactive workshop, share stories, and understand more about your inner lives, each playing an important part in your everyday life and relationships. Get ready to surprise yourself, challenge your beliefs, and broaden the current understandings of your own inner self. This event is focused on the 3 inner feminine lives, but registration is open to both women and men who wish to gain a better understanding of themselves and others.

This 2-hour workshop will include stories, exercises, questions and more to help bring to life some of this core understanding of ourselves. Space is limited…Contact us for more information on signing up!

 

اهداء کردن

حمایت از Feminenza با کمک مالی

کمک مالی کنید