Feminenza in Israel

Bestuursleden

Edna Cohen Mazliah
Voorzitter

Dror Assia
Bestuurslid

Julie Arbel
Bestuurslid

Esther Bar-El
Onderwijsontwikkelaar

Feminenza Israel – Evenementen en Workshops

Gender Educatie en de Rol van Vergeving in de Onderwijsontmoeting

Een eenjarige cursus voor opleiders in het Gordon TeaTeachers Training College in Haifa, Israël

met Prof. Hanna Shachar, Ph.D in Educatie and Sociale Psychologie en Hoofd van het M.Ed. Programma, en Mw. Esther BarEl, B.A. in Filosofie, en Onderwijsontwikkelaar binnen Feminenza International

Er is wereldwijd dringend behoefte aan een nieuwe aanpak op het gebied van scholing, een aanpak die onze jeugd kan helpen bij het verkrijgen van morele kracht, van fundamenten van menselijkheid, waarden en kwaliteiten. Bij aanvang moedigen we onze studenten aan uit de veelheid aan dringende thema’s, twee onderwerpen op te pakken: respect voor de genders en het begrip van en de noodzaak voor vergeving in ons onderwijssysteem.

We leven in een tijd van ongekende veranderingen. Terwijl we proberen om te gaan met deze stortvloed aan informatie en aan nieuwe informatietechnologieën, hebben we nauwelijks een idee van wat te verwachten, we hebben zelfs moeite met te herkennen van wat er zich vlak voor ons afspeelt. Algemene uitgangspunten verliezen in sneltreinvaart hun betekenis en relevantie. Het gevolg hiervan is dat het onderwijssysteem zijn traditionele ideeën over bijvoorbeeld leren, intelligentie, denkpatronen, succes en mislukking dient te herzien en te herijken. Het haalt de heersende definities van “presteren” onderuit en schept de noodzaak het denken over onderwijs kritisch onder de loep te nemen en te verfrissen, evenals de vraag ‘hoe moeten we nu onze docenten opleiden’?

De wereld van technologie veroorzaakt belangrijke veranderingen in de hersenen van kinderen en in de onze(1), en wel zodanig dat we uit het oog verliezen wie en wat we zijn. Het lijkt daarom cruciaal onszelf opnieuw af te vragen: wie zijn de kinderen die onderwijs krijgen en wie zijn hun mentoren en begeleiders? Het overdenken van dit soort vragen behoort niet tot de codes en de praktijk van opvoeders en docenten. Gezien de huidige realiteit kunnen we deze thema’s niet langer ontkennen of vermijden, willen we mensen beter en effectiever opleiden voor een onzekere toekomst. Onze focus wordt daarom de vraag naar een dieper begrip en zelfbewustzijn, “jezelf kennen” en de echte waarde van elk mensenleven te ontdekken. Het kernprobleem dat we pogen te adresseren is dat het onderwijssysteem nalaat te geloven in en waarde toe te kennen aan het ware potentieel en de kans die elk mensenleven de wereld biedt.

Hierom werd de opleiding tot Masters of Education ontworpen, met als doelstelling de basis te leggen voor een diepgaander en breder zelfbewustzijn -een onmisbare voorwaarde voor verandering en ontwikkeling. Dit gebeurt door de studenten te voorzien van nieuwe taal en kennis, en ze nieuwe inzichten en gereedschap te bieden waarmee ze hun basiskennis en opvoedingsuitgangspunten, en hun grip op psychologische concepten kunnen herwaarderen en bovendien hun waardes en opinies kunnen herzien en vernieuwen. We doen dit door ons op twee onderwerpen te concentreren die nog hun juiste plaats in het hoofd en het hart van toegewijde opleiders dienen te krijgen: respect voor de genders en vergeving.

In het eerste semester komen de inzichten over en de attituden t.a.v. gender aan de orde – die van leraren en die van de kinderen. De centrale en indringende rol die genderidentiteit in ons leven speelt, wordt bekeken. Het eerste etiket dat we bij onze geboorte opgeplakt krijgen, is dat van “meisje” of “jongen”, en dit brengt verreikende sociale, religieuze en overgeleverde overtuigingen met zich mee, die ons beïnvloeden en ons mentale voorwaarden opleggen. Pas in de laatste honderd jaar zijn deze in een kritisch daglicht geplaatst, met als gevolg veranderingen die we heden ten dage kunnen zien. Daarom dienen we opnieuw te ontdekken wat een natuurlijke ontwikkeling kan zijn voor iedere gender. Alles met een frisse blik, onbelemmerd door die invloeden, met als oogmerk de werkelijke waarde, expressie en respect van de gender veilig te stellen.

De cursus biedt nieuwe inzichten over het menselijke ontwerp zodat de deelnemers zich bewust worden van het feit dat we niet ‘een ding’ zijn maar uit verschillende levens bestaan en door gecodeerde en vastgelegde levensfasen gaan, van baby en kleuter tot wijze oude man of vrouw. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en neigingen en de mens dient iedere onderdeel zelf te ontwikkelen en ze gericht op ieders unieke roeping en doel te sturen.

Het tweede semester behandelt een onderwerp dat tot op heden in educatie weinig erkenning heeft gekregen noch serieus wordt overwogen bij het trainen en opleiden van docenten, namelijk de rol en plaats van Vergeving, zowel persoonlijk als professioneel. De pedagogische werkelijkheid voorziet in weinig vergevende omstandigheden, omdat het alle kinderen aan de hand van slechts één criterium meet, het resultaat van standaard testen. Het feit dat mensen van elkaar verschillen en dat elk individu speciaal en uniek is, vindt zijn vertaling niet in de praktijk van het educatieve systeem. De educatieve werkelijkheid bestaat uit toetsen, sancties, competitie en eindeloze vergelijkingen tussen kinderen, klassen, scholen en landen.

In werkelijkheid ontwikkelt de mens zich vrijwel geheel door ‘vallen en opstaan’. Dit betekent dat wij allen, kinderen en volwassenen, steeds weer, bij elke vergissing, fout of mislukking, een nieuw begin en nieuwe kansen nodig hebben. Dit is de diepe betekenis van vergeving – het geschenk van een frisse start, een nieuwe kans, om het ontwikkelingsproces te kunnen voortzetten, niet verstoord door fouten, mislukkingen, schaamte en schuld en de psychologische gevolgen daarvan, die je met je mee blijft dragen.

De cursus gaat dieper in op Feminenza’s ‘Zeven Zuilen van Vergeving’ – Begrip, Vrijheid, Remedie, Warmte, Verrijking, Hoop en Voortgang. Omdat de kinderen die we nu ontmoeten, ondergedompeld zijn in een technologisch wereld die chaos te weeg brengt en die moeilijk voor ons te vatten is, dient de pedagogiek zich te richten op het handhaven van deze basale, permanente, natuurlijke menselijke waarden als de basis van innerlijke kracht en vertrouwen(2). Onze hoop is dat meer docenten het onderwijs weer ingaan met betere percepties en met een meer vergevende houding ten aanzien van het menselijk potentieel en de ontwikkelingskansen van hun studenten.

Tussen 2013 tot 2016 is de cursus al drie keer gegeven, bijgewoond door in totaal 65 vrouwelijke Israëlische studenten, werkend aan hun Masters of Education. Allen (waarvan ongeveer 80% Joods, de rest Arabisch of Druzisch) zijn ze al docent en volgen de opleiding om pedagogische praktijkbegeleider te worden.

De cursus wordt geleid door Prof. Hanna Shachar, met een Ph D in Educatie en Sociale Psychologie, Hoofd van het Master of Education Programma, Teaching and Learning: Educator’s Mentorship Training, Gordon College of Education, in Haifa.  De planning en organisatie vindt in nauwe samenwerking plaats met Mevr. Esther BarEl, met een B.A. in Filosofie, tevens Onderwijsontwikkelaar in Feminenza International.

De cursisten hebben met buitengewone belangstelling en enthousiasme op de cursus gereageerd. Hieronder volgen enkele responses:

Hartelijk dank voor een semester van diep inzicht in mezelf en mijn wereld… Ik had nooit kunnen bedenken dat de cursus zo gegeven zou worden en dat ik zelf de belangrijkste rol zou spelen. In elke les voelde ik dat ik een innerlijke reis maakte, die bijdroeg aan mijn persoonlijke, interpersoonlijke, emotionele en professionele ontwikkeling.  A.M.  52 jaar.

Hoe belangrijk is het om bewust beslissingen te nemen en je niet de door realiteit te laten beïnvloeden die aandringt op een snelle reactie. In deze fase begrijp ik dat het ‘’zich door-ontwikkelende hogere zelf’’ intelligent genoeg zal zijn – op grond van mijn levenservaring – om met verscheidene situaties om te kunnen gaan, met minder persoonlijke betrokkenheid en met een zo breed mogelijk perspectief.  N.R. 51 jaar.

Ik begrijp dat de beslissingen van vandaag vanuit een aantal verschillende perspectieven genomen kunnen worden. En vanuit een professioneel oogpunt begrijp ik dat je bij een pedagogische ontmoeting alle delen van jezelf dient te raadplegen. M.V. 32 jaar.

Deze cursus heeft in de eerste plaats bijgedragen aan het proberen te begrijpen waarom ik zo snel handel en reageer, en hoe ik kan vertragen en een situatie van meerdere kanten kan bekijken. Ik heb het uitgeprobeerd en het was verbazingwekkend!  Alle buitengewone en belangrijke informatie en kennis die we hier hebben verworven, wordt nergens anders onderwezen: ze is zo kostbaar.

Het is verbazingwekkend hoeveel van wat we geleerd hebben accuraat en waar is.  H.Z. 38 jaar

Professioneel gezien is deze cursus een must voor alle docenten ongeacht waar ze zijn! We zijn er als betere vrouwen uitgekomen, minder veroordelend, meer begrijpend en beter geïnformeerd, en daarmee ook als betere docenten, meer bewust van onszelf en onze zwaktes. Vanuit dit beter ontwikkelde zelfbewustzijn kunnen we de fasen van ontwikkeling en innerlijk leven van onze studenten beter begrijpen…en hen daarmee helpen betere beslissingen en keuzes te maken en ervaring te verwerven… Deze cursus is uniek. De inhoud zou verplicht moeten zijn voor alle docenten en opvoeders in de hele wereld en voor de mensheid als geheel. Het was een veelbewogen ervaring, verrijkend en stimulerend voor zowel het denken en het brengt inspiratie… Het bracht me ertoe buiten de ‘bestaande kaders’ te treden, denkpatronen te veranderen en wat ik geleerd heb in mijn leven toe te passen. Wat een geschenk! A.O. 45 jaar.

In geval u contact met ons wilt opnemen, gebruik dan de volgende link.

Email

Local Events


(1) Hanson, R. (2013) Hardwiring Happiness. NY: New York, Crown Publishing Group.
Doige, N. (2015) The brains way of healing: Remarkable Discoveries and recoveries from the frontiers of neuroplasticity. New York: Penguin Random House LLC.

(2) Kaku, M. (2014) The Future of the Mind. New York: Stuart Krichevsky Literary Agency, Inc.