Voorvechters versterken, vrouwen en mannen, om gender gerelateerd geweld uit te bannen.

Doelen van het Project en bijdrage aan UN Millenium Goal 3

Hoewel het project  een lange termijn belang dient, is het doel van het project in eerste instantie te werken met NGO’s in het Grote Meren Gebied in Afrika, aandacht te besteden aan de ingrediënten die bij kunnen dragen aan een nieuwe visie over wat het betekent man of vrouw te zijn. En tevens een visie te ontwikkelen over partnerschap tussen de genders: die recht doet aan de kracht, rijkdom en waardigheid die eigen zijn aan beide genders.

Binnen zo’n zienswijze is geen plaats voor gender geweld. De uitdaging is dan ook niet te vinden in het bombarderen van gemeenschappen met feiten en statistieken over de voordelen van gelijkheid en betere relaties tussen de genders; de uitdaging ligt in het ondersteunen van zowel mannen als vrouwen om hun percepties te ontwikkelen tot op een punt waar zij beide genders kunnen waarderen en waar zij zich realiseren dat op de lange duur begrip en samenwerking effectiever zijn dan voortdurende onwetendheid en wreedheid.

Het project biedt daarom een pakket van educatie en training (voor beide genders) dat:

  • waardering en respect voor elkaar aanmoedigt.
  • de diepgewortelde obstakels binnen een gemeenschap aanpakt, die, zo blijkt, telkens weer de kop op steken als er sprake is van misbruik, ongelijkheid en gewapend conflict.

Onze strategie blijkt effectiever dan algemeen wordt aangenomen en bestaat uit (i) zoeken naar een remedie als basisprincipe in plaats van met de vinger te wijzen, (ii) mannen en vrouwen op de hoogte brengen van wat er speelt, (iii) laten zien hoe een gemeenschap zonder schade een positieve verandering teweeg kan brengen, en (iv)  mannen deel laten nemen aan de remedie.

De resultaten zijn voelbaar: in 2006 hebben NGO’s in Kisii in West-Kenia, met assistentie van Feminenza, in een aantal dorpen een programma geleid waarin mannen  alle taken binnen de dagelijkse activiteiten in hun dorp onder de loep namen en bij iedere taak aan gaven of deze normaal gesproken door mannen of vrouwen wordt uitgevoerd. Aan het einde van het proces realiseerden de mannen zich dat de vrouwen een vele zwaardere last dragen; de mannen besloten  daarop meer landbouwtaken op zich te nemen en de behoefte aan een eigen waterbron in het dorp serieus te nemen om de taken van de vrouwen te verlichten. Na deze processen was er een onmiddellijke vermindering van verkrachting, huiselijk geweld, alcohol misbruik en jeugddelinquentie.

Het is allemaal mogelijk.