Vi lægger stor vægt på at sikre en høj standard i alt, hvad vi laver, og på, at der foregår en krydsbefrugtning af ideer og erfaringer, så der på græsrodsplan sker en løbende fornyelse og udvikling af arbejdet i felten. Strategiske planer udarbejdes årligt, performance reviews foretages på bestyrelsesplan hvert kvartal, og hver afdeling laver en progressionsstatus en gang om måneden ud fra både internationalt og lokalt fastlagte kriterier.

Beslutningstagning og krydsbefrugtning af ideer
Ledelsesstilen i Femineza har udviklet sig betragteligt i takt med, at ledelsesansvaret er vokset med det øgede behov for en ensartet standard og større effektivitet i vores administration. Det har været udbytterigt at lære af erfaringerne fra andre Feminenza-kapitler og fra vores strategiske partnere. Feminenza har i den forbindelse oprettet en række beslutningfora under ledelse af Feminenzas programansvarlige stab, som agerer i samråd med bestyrelserne i hvert kapitel. Disse fora spænder over:

 • Tankearbejde (herunder udvikling af undervisningsplaner og standarder for indhold og undervisningmetoder, samt rammer for vurdering og akkreditering af lærere og projektledere m.m.);
 • Metoder. Mangfoldige og effektive uddannelsesmetoder.
 • Værdier, etik, lederskab og strategiske partnerskaber.
 • Virksomhedsstandarder og retningslinjer for ledelse, økonomistyring, virksomheds- og programlogistik og personaleadministration.
 • Kommunikation, netværksarbejde, event management, PR og presse og webaktivitet.

Disse fora har i høj grad medvirket til, at man har kunnet efterleve Feminenzas mål, principper og grundsætninger inden for rammerne af den til enhver tid givne lovgivning rundt om i verden, og at man har kunnet fastsætte nogle retningslinjer, procedurer og driftsstandarder, der har haft direkte og konkret indflydelse på effekten af Feminenzas programmer og arbejde. I dag kan vi således fremvise:

En konsekvent, pålidelig organisationsstruktur, både internt og eksternt, overalt i verden. Det har i høj grad lettet kommunikationen og fremmet udvekslingen af færdigheder mellem for eksempel Feminenza i Holland, Feminenza i Nordamerika og Feminenza i Kenya.

 • Gennemsigtighed – vi står gerne til rådighed for et gennemsyn af vores programudformning, aktiviteter og den proces, hvormed vi udpeger personale.
 • Objektivitet og fintfølelse i vores uddannelses- og akkrediteringsproces; en mere moden tilgang til kulturel og etnisk mangfoldighed.
 • Løbende effektivisering for at spare på vores infrastrukturudgifter og større ensartethed i vores professionelle softwareapplikationer og projektstyringsprocesser. Frivillige fra USA og Israel kan samarbejde med kolleger fra Kenya med brug af samme terminologi, metoder til progressionsvurdering og redskaber til at fremme deres aktiviteter.

Input på græsrodsplan til Feminenzas prioriteringer. Vi har udviklet et system, hvor man kan foreslå forbedringer og reflektere over den retning, Feminenza tager, baseret på følgende principper:

 • Både Feminenenzas stab og dem, der nyder godt af Feminenzas arbejde, bliver hørt i vores prioriteringer, som udvikles og afstemmes løbende i forhold til vores mål og principper og de ressourcer, vi har til rådighed.
 • Hvor noget innovativt kan afprøves inden for en lille arbejdsgruppe, tilskyndes dette aktivt. Ledelsen er i den forbindelse forpligtet til at behandle ethvert pilotprojekter upartisk og sagligt.
 • Enhver ændring er underlagt en løbende progressionsvurdering.
 • Ændringer på internationalt plan varsles igennem det relevante organ. Internationale retningslinjer kræver konsensus om tidsplanen.

Strategi og performance review. Der udstikkes strategi en gang årligt på baggrund af fire måneders konsultationsproces (internt og med samarbejdspartnere og donorer). Strategien fordeler ressourcerne og inkluderer tidsplaner og progressionsmålinger for hvert kapitel. De programansvarlige skal indsende deres planer til Afdelingen for virksomhedsanliggender.

 • Progressionen vurderes hvert kvartal på bestyrelsesniveau og på månedsbasis, når det gælder Feminenzas programmer og afdelinger.
 • Internationale programmer gennemgås af Feminenza International hvert halve år og revideres hvert 3. år som en ekstra sikkerhed.
 • De forskellige afdelinger er bemyndiget til at træffe de beslutninger, der er nødvendige, inden for deres godkendte budget og handlingsplan.
 • Alle, der bestrider ledelsesposter, deltager i en årlig gennemgang af den enkeltes personlige mål og virksomhedens mål.
 • Gennemgangen af bestyrelsesarbejdet tjener tre primære formål (i) at udstikke strategi og sikre progression mod en klart defineret strategisk mål (ii) at håndtere eventuelle risici (iii) at vejlede afdelingerne.

Ledelsen af vores undervisningsprogrammer kræver en særlig tilgang. Almindelige organisatoriske ledelsesstrukturer egner sig ikke til undervisningsprogrammernes regi. Derfor er sidstnævnte inden for Feminenza underlagt følgende rammer:

 • Ved enhver handlingsplan, der involverer tværfaglige færdigheder, flere interessenter, tilsyn med aktiviteter i forskellige lande, fremmedsprog, flere valutaer og udenlandske samfundsværdier, bør man  overveje at bruge PRINCE-programledelsesteknikkerne.
 • PRINCE-ledelsesredskaberne er obligatoriske, hvor (i) projektet involverer mere end en afdeling og/eller (ii) et partnerskab med et andet agentur, hvilket gør den gængse organisationscentrerede ledelse upraktisk.
 • Alle PRINCE-projekter rapporterer til afdelingen for virksomhedsanliggender, som har ret til at gribe ind på bestyrelsesniveau i PRINCE-programmet.
 • Uddannelsesafdelingen og kommunikations- og marketingafdelingen behandles som tjenesteudbydere i PRINCE-programmerne og opererer ude fra de af projektet fastlagte kriterier.
 • Når Feminenza ikke selv står for hovedparten af et projekt, skal Feminenza have sikkerhed for, at projektets arbejdsgange er forenelige med Feminenzas retningslinjer.

Globale retningslinjer og standarder understøtter globale løsninger. Vores internationale forum, Feminenza International, udstikker Feminenzas globale standarder og retningslinjer. Her defineres Feminenzas fokusområder hvert år; de fastlagte standarder og det, der investeres i infrastrukturen, afgør, hvordan de fælles ressourcer erhverves, organiseres og bruges i undervisningsprogrammerne både lokalt og internationalt. Feminenza International varetager desuden den løbende proces, der er nødvendig for at sikre, at alle Feminenzas facilitatorer akkrediteres og vurderes løbende i forhold til den samme høje standard verden over; dette for at sikre, at vores værdier, mål og principper er de samme på tværs af sproglige og nationale skel. Vi opmuntrer kontinuerligt til lokal innovation og kulturel mangfoldighed for at sikre, at respekt på tværs af nationale og etniske skel er et gennemgående kendetegn ved vores arbejde, der hele tiden udvikler sig.

En global samarbejdskultur omkring research, produktudvikling og kvalitetssikring mellem de kvinder, der har specialiseret sig inden for hvert deres områder, har ført til udviklingen af det sublime undervisningsmateriale, vi bruger i dag.