تجربه ی جلسات آموزشی درمان آسیب روحی روانی روز اول

درک و مدیریت ترس – بخش یک دوشنبه پانزده اکتبر اولین روز فعالیت کارگاه درمان آسیب روحی روانی فمیننزا بود که با همکاری چهارده جوان از کشور های انگلیس، ایرلند، هلند و ایتالیا برگزار شد. این روز به عنوان روز