تجربه ی جلسات آموزشی درمان آسیب روحی روانی روز اول

درک و مدیریت ترس – بخش یک دوشنبه پانزده اکتبر اولین روز فعالیت کارگاه درمان آسیب روحی روانی فمیننزا بود که با همکاری چهارده جوان از کشور های انگلیس، ایرلند، هلند و ایتالیا برگزار شد. این روز به عنوان روز

Cascade Women’s Program

Feminenza North American facilitators living in Seattle, Washington, USA, conducted a series of Forgiveness workshops for the Cascade Women’s Program, a residential facility for women coming out of homelessness. The workshops were offered at no cost to participants, and funding