پرورش قهرمانان، زن و مرد، برای از بین بردن خشونت

هدف های پروژه و مقصود سوم هزاره سازمان ملل متحد UN Millenium Goal 3

اهمیت  این پروژه برای دراز مدت بسیار مهم است،  با این حال هدف این پروژه در ابتدا کار کردن با سازمان های غیر دولتی NGOs در منطقه دریاچه های بزرگ آفریقا است، تا اجزائی را  که می تواند چشم انداز جدید در مورد معنی واقعی مرد و یا زن را پشتیبانی کند مورد توجه قرار دهند. تا یک بینش جدید همکاری بین این دو جنس فرم یابد: آن بینشی که قوت، غنا و اصالت ذاتی هر دو را شریف می دارد.

در چنین نگرشی هیچ جائی برای خشونت جنسی وجود ندارد. بنابراین، چالش دربمباران کردن جوامع آسیب دیده  با  اعداد و ارقام در مورد مزایای برابری دو جنس و روابط بهتر آنها نیست، بلکه در کمک به مردان و زنان در تکامل بخشیدن برداشت ها و درک های خود تا جایی که آنها هر دو جنس  را گرامی دارند. همچنین متوجه شوند که درک و همکاری از جهل و خشونت در دراز مدت موثرتر است.

بنابراین این پروژه  آموزشی برای هردو جنس است  و شامل :

  • تشویق احترام و ارزش دادن به یکدیگر،
  •  مقابله با ریشه عمیق موانع جامعه،  که  شواهد نشان داده است هر جا که سوء استفاده جنسیت، نابرابری جنسیتی و درگیری های مسلحانه وجود دارد این موانع به طور مداوم پدید می آیند.

استراتژی ما – این است که (i) بعنوان اصل اول به دنبال چاره باشیم به جای این که با سرزنش کردن دیگران در تلاشمان کوتاهی کنیم (ii) هر دو، مرد و زن، را نسبت به مساۀل  آماده کنیم (iii)  به جامعه نشان دهیم که چگونه می توان بدون ایجاد مشکل تغییرات مثبت به وجود آورد (iv)  مردان را در چاره اندیشی شرکت دهیم- ثابت کرده  که موثرتراز خردهای عامیانه است.

نتایج ملموس هستند: در سال دوهزاروشش، سازمانهای غیر دولتی در کیسی (Kisii)غرب کنیا، با همکاری فمیننزا  Feminenza، یک برنامه در چند دهکده به اجرا گذاشتند. در این برنامه مردان می بایستی تمام کارهای خود را در طول روز نگاه کرده و معین کنند (برا ی هر کار) که آیا از نظر تاریخی این شغلها متعلق به زنان بوده  است یا مردان. در انتهای این برنامه مردان به این نتیجه رسیدند که زنان بیش از مردان کار می کنند. بعد از این برنامه مردان تصمیم گرفتند مسئولیت بیشتری قبول کنند، چاه دهکده را بسازند  و کار کشاورزی را جدی بگیرند تا از زحمت و کار زنان کاسته شود. بعد از این برنامه تجاوز به زنان، خشونت در خانه، سوء استفاده از الکل و بزهکاری نوجوانان کاهش پیدا کرد.

کار نشد ندارد.