هدف سازمان ملل متحد در باره هدف شماره سه این است که مشوق برابری جنسیتی باشد و به زنان قدرت بدهد، وهدف اول این است که نقش زن در رهبری استوار بماند.

بگذارید کمی عمیقتر بنگریم، گردهم آیی عمومی سازمان ملل مسلٌه نقش زنان را بسیار مهم دانسته و نقشی که آنان در رهبری کشور به عهده دارند می بایست بیشتر و عمیق تر بشود. اما” چه بایستی این تغییر را به ثمر برساند؟  زنان بایستی زندگی درونی رهبری را در  خود عمیق تر کنند.وبه جایی برسانند که قدرت  درستی و یکپارچگی در مقابل انحراف بایستند. وکوچک شمرده نشوند. این زنان با اتحاد و پشت گرمی می توانند سردم دار حسن باشند. و نشان دهند که رهبری زنانه برای تساوی و برابری جامعه  حیاتی است. برای این  دگرگونی کارگرد  تحول و تطور درونی لازم است. و تعهد در پیکیری و  پالایش اهداف. این دو پایه وبنای رهبری هستند.

سعی ما راهنمایی به سمت دگرگونی است. کارگردی که ناشی از تحول درونی است. وبا نظم و پالایش و تعهد میتوان به هدف رسید.

مهارت های لازم برای این کارکرد ها حتما فطری نمیباشد اما قابل آموزش هستند. برای زنان این آموزشها حیاتی است. در اجتماع امروزی همه تحت فشار هستند در مجلس ادارات و  تجارت.

ستیز اول در این است چگونه  زنان را برای انچه لازم است آماده کنیم. این زنان بایستی اخلاق کردار، مهارت، و تحول وپیشرونده را بیاموزند تا بتوانند رهبری دگرگون کننده را در دولت، تجارت و دیگر بخشها به اجرا بگذارند.

رهبری دگرگون کننده میتواند استعداد فرد را پرورش داده و نشان دهد، تا بتوانند هدف را تشخیص داده و مقصود شرکت کنند گان را درک کنند. و بتوانند به شرکت کنند گان فرصت بدهند که با حسنهای خود و با امنییت به طرف اهداف خود پیش بروند.

خدمات فمی ننزا به اهداف جهانی سازمان ملل

پیشنهاد ما این است که افراد آگاهی که افکار پیش رونده دارند به دور هم جمع شوند.این زنان پیشرو و مسٌول بایستی دوره های  پیشنهادی را راهنما باشند که عبارتند از:

برآورد مساٌلی که پیش خواهد آ مد و درک عمق اهداف.

به دست آوردن دانش پا بر جا کردن رفتار لازم آموختن مهارتها و آنچه برای رسیدن به هدف لازم است.

در تماس بودن با افراد گروه برای بوجود آوردن دگرگونی و داشتن رفتار و استراتژی لازم.

کشورهای مورد نظر

بعد از موفقیٌت این کار در آمریکا و اروپا، و دوره کوتاه در مومبوسا در کنیا.

انتخاب ما در ناحیه دریاچه ها ی کنیا است.

در این منظور به زنانی که در دولت کار می کنند، یا تجارت ویا از ادارات و شرکتهای خصوصی کار می کنند مراجعه شده، بدون آنکه تحصیلات یا محل زندگی  آنها در نظر گرفته شود. در کنیا، روآندا، بوروندی، کنگو.

این افراد رهبران با ذوقی هستند

افرادی که در مسایٌل اجرایی دست داشتند

افسران و کاندیداهای ردیف بالا در شرکتهای وقفی

مسیٌولان مجلس

پروژه های بخصوص

اهداف

فراهم آوردن چهارچوبی که زنان بیاموزند  که راهنما و مربی بشوند. و با  مقاومت در دراز مدت  بتوانند با مسایٌل درونی و اجتماعی دستو پنجه نرم کنند. این دوره فرای گزارش راجع به حقوق افراد است، بلکه دوره ای بخصوص است که برای زنان به وجود آمده و هدف آن فراهم آوردن وسایل و ابزاری است که بتوانند مقابل تمام مشکلات در دراز مدت با صبر مقاومت کرده و چاره ساز باشند.

بنیاد گذاشتن گروهی از مربیان که بتوانند فراهم آورنده دوره های با صرفه باشند.