چهار برنامه جهانی مستقیما توسط  فمیننزا Feminenza مدیریت و تأمین بودجه می شوند:

  • Give a Girl a Chance  (به یک دختر فرصتی دهید). این به نجات، توانبخشی، آموزش و پرورش و نظارت دختران و زنان جوان فراری از ازدواج اجباری و ختنه شدن اختصاص داده شده  است. عمده تلاش Feminenza  در پیدا کردن راه هایی  است که پناهگاه ها و مراکز توانبخشی قادر به عملکرد از میکرو بودجه فمیننزا  Feminenza  شوند. (به سایت  www.giveagirlachance.org  نگاه کنید ).  فمیننرا Feminenza با ارائه مشاورهای خود به این مراکز کمک میکند که  قادر به بهبود ثبات مالی خود شوند و وابستگی آنها هر ساله به بودجه های کمک کننده کمترشود.
  •  Feminenza International Development (توسعه بین المللی فمیننزا).  ترویج دادن و حفظ  کردن پیشرفت بلند مدت زنان، درک آنها از خود، و نقش خود  آنها  در رهبری و جامعه . همچنین  برای بهبود همکاری های بین زنان و مردان به عنوان یکی از کلیدهای اساسی برای ایجاد صلح در اذهان بشریت و حل فقر، جنگ، بیماری، تروریسم و تخریب محیطی تلاش میکند.
  • Provide a Voice (ایجاد صدا) . برای سازمان های غیردولتی و برنامه ها  در سراسر جهان ارتباطات و شالوده های تکنولوژیکی فراهم می کند تا برای حمایت از حوزه خود بهتر مجهز شوند،  قادر به بهترانتقال دادن پیام خود به سازمانهای اهدا کننده  شوند. وهمچنین در تامین مستقیم بودجه خود موثرتر شوند. این ممکن است تحویل کامپیوتر، اینترنت، توسعه وب سایت، پشتیبانی بازاریابی، یا حتی ارائه یک بررسی ابتدایی سازمان برای کمک به توسعه آن باشد.
  • Humanity and Gender (انسانیت و جنسیت). این برنامه با این نگرش است که یک جنس  زن ویا مرد به خودی خود نمی تواند مشکلات این دنیا را حل کند. اما همکاری آن دو با هم ممکن است شانسی ایجاد کند. ما برای افراد، جوامع و سازمان های غیر دولتی فرصت ایجاد می کنیم تا با هم ارتباط  برقرار کنند و نوآوری و استراتژی های موفق برای بهره مندی از جوامع و کشورهای یکدیگر را به اشتراک گذارند. از طریق این برنامه فمیننزا  Feminenza قادر به ایجاد   سهم قابل توجهی در تلاش های جهانی در بخشش، آشتی، احترام جنسی و رهبری بوده است.

هر سازمان با اهداف و اصول سازگار با فمیننزا  Feminenza میتواند از ما برای حمایت واستفاده از مهارت ها و استعدادهای فمیننزا  Feminenza درخواست کند.