فمیننزا Feminenza در سال دوهزار تأسیس شده، سازمانی است بین المللی وغیرانتفائی که شامل طیف کاملی ازگروه های اجتماعی و اقتصادی است.  آنها متعهد هستند به ارائه شرائط مساعد برای تمام زنان دنیا تا بتوانند زندگی پر ثمری داشته باشند و پیشرفت کنند .

حدود پانصد زن و مرد در این طرح شرکت دارند و پروژه های فعلی ما در کشورهایی مانند کنیا، رواندا، بوروندی و کنگو، و همچنین در شرق میانه، اروپا، آمریکای شمالی و نیوزیلند متمرکز شده است.

عمدتا  فمیننزا Feminenza تخصص خود را  برای کشورهای در حال توسعه  بصورت رایگان ارائه میدهد. همانطور که هر ساله  به تعداد کشورهای ذینفع  افزوده میشود، تعداد زنان آماده و حاضر به ارائه خدمات خود  برای بهبود زنان دیگر در سراسر جهان هم افزایش مییابد.

تقاضاهای زیاد برای تخصصهای فمیننزا در چهار سال گذشته، منجر به یک تغییر عمده در چهارچوب عملی این بنیاد شده است. هر کدام از بخشهای فمیننزا Feminenza در حال تبدیل شدن به یک موسسه خیریه است. محتوا ی آموزشی، استاندارد آموزش، نظارت بر همکاری و حسابرسی توسط فمیننزای بین المللی صورت می پذیرد. فمیننزای بین المللی به منظور حفظ  و بهبود مستمر استانداردها برای هر بخش  گواهی صادر کرده است. در این گواهی هدف های به خصوصی در جهت  ارتقاء مداوم استانداردها و قابلیت دسترسی زنان به فمیننزا درهر بخش محلی، تعیین شده است. اگر بخشی برای مسائل مهم داخلی و محلی خود احتیاج به کمک مادی داشته باشد، هزینه فعالیت های او از طریق بقیه بخشهای فمیننزا Feminenza در سراسر جهان تامین میشود.


Feminenza International is a Charitable Incorporated Organisation, and is registered with the Charity Commission in the UK, No.1170535.

Correspondence address: PO Box 638, Orpington, Kent BR5 1XU, United Kingdom
Office address: C/- 6 Shaw Street, Worcester, WORCS WR1 3QQ, UK, United Kingdom