فمیننزا Feminenza در سال دوهزار تأسیس شده، سازمانی است بین المللی وغیرانتفائی که شامل طیف کاملی ازگروه های اجتماعی و اقتصادی است.  آنها متعهد هستند به ارائه شرائط مساعد برای تمام زنان دنیا تا بتوانند زندگی پر ثمری داشته باشند و پیشرفت کنند .

حدود پانصد زن و مرد در این طرح شرکت دارند و پروژه های فعلی ما در کشورهایی مانند کنیا، رواندا، بوروندی و کنگو، و همچنین در شرق میانه، اروپا، آمریکای شمالی و نیوزیلند متمرکز شده است.

عمدتا  فمیننزا Feminenza تخصص خود را  برای کشورهای در حال توسعه  بصورت رایگان ارائه میدهد. همانطور که هر ساله  به تعداد کشورهای ذینفع  افزوده میشود، تعداد زنان آماده و حاضر به ارائه خدمات خود  برای بهبود زنان دیگر در سراسر جهان هم افزایش مییابد.

تقاضاهای زیاد برای تخصصهای فمیننزا در چهار سال گذشته، منجر به یک تغییر عمده در چهارچوب عملی این بنیاد شده است. هر کدام از بخشهای فمیننزا Feminenza در حال تبدیل شدن به یک موسسه خیریه است. محتوا ی آموزشی، استاندارد آموزش، نظارت بر همکاری و حسابرسی توسط فمیننزای بین المللی صورت می پذیرد. فمیننزای بین المللی به منظور حفظ  و بهبود مستمر استانداردها برای هر بخش  گواهی صادر کرده است. در این گواهی هدف های به خصوصی در جهت  ارتقاء مداوم استانداردها و قابلیت دسترسی زنان به فمیننزا درهر بخش محلی، تعیین شده است. اگر بخشی برای مسائل مهم داخلی و محلی خود احتیاج به کمک مادی داشته باشد، هزینه فعالیت های او از طریق بقیه بخشهای فمیننزا Feminenza در سراسر جهان تامین میشود.

Feminenza Chapter Board Members

Feminenza Denmark Board Members

Sara Sander
Board Chair

Tine Schmidt
Board Member

Marianne Jorgensen
Board Treasurer

Elisabeth Christensen
Board Member

Pia Weng
Board Member

Dana Bjerregaard
Forgiveness Faculty Chair

Dorthe Madsen
Board Member/Forgiveness Faculty
Feminenza Germany Board Members

Brunhild Dickreiter
Chair

Christiane Heeke

Birgit Walkemeier
Treasurer
Feminenza Kenya Board Members

Monique Weber
Board Chair

Esther Keino
Board member


Des O’Sullivan
Treasurer

Pacifica Ototo
Board member
 
Feminenza Netherlands Board

Lieneke van der Linde
Board Chair

Vera de Wit
Board Secretary

Matthijs Vogel
Treasurer
Feminenza Israel Board Members

Edna Cohen Mazliah
Board Chair

Dror Assia
Board Member

Galit Gazit
Board Member

Julie Arbel
Board Member

Esther Bar-El
Education Developer

Feminenza North America Board Members

Carla Ascoytia
Board Chair

Eileen McGowan
Board Secretary

Lara Javalyn
Board Member

Tim Yehezkely
Board Member

Feminenza International is a Charitable Incorporated Organisation, and is registered with the Charity Commission in the UK, No.1170535.

Correspondence address: PO Box 638, Orpington, Kent BR5 1XU, United Kingdom
Office address: C/- 6 Shaw Street, Worcester, WORCS WR1 3QQ, UK, United Kingdom