رسالت ما

درپی تشویق آینده تمام زنان و هم کاری به سمت همبستگی بیشتر بین دو جنس.

چشم اندازی از آینده

آینده نگری و باور ما این است که به عنوان زن، نقش بزرگتری در آیندة دنیا به عهده داریم. برای پیدا کردن این نقش نیاز به این هست که آماده تر شویم و خود را بهتر بشناسیم. این مهم با قوی ساختن درونمان و اتصال به آن، در هر دو جنس به نتیجه خواهد رسید. با شناخت وفهم  بنیادی میتوانیم قرنها نادانی و سرکوب و رابازنویسی کنیم. برای این کار به شجاعت و اخلاقیات و حسن ها احتیاج داریم. خواری تاریخ را بایستی با قدرت درونی بازنویسی کرد.

بایستی به قدرت معنوی جنس زن که با آن متولد میشویم و فضیلت آن باور داشت، این شعور منحصر به فرد است، و زمانی که به آن دست پیدا کنیم میتوان آن را در شعر و هنر، افکار و کردار افراد درک کرد. این شعور منحصر به فرد در شعر و رقص تماشایی است و یارای انسانیت است.

برخی از زنان خوش شانستر هستند و در جوامعی زندگی میکنند که آزادی بیشتری وجود دارد (البته در با مقایسه با قرون گذشته)، در این جوامع قدرت انتخاب و امنیت به نسبت بهتر است. اما بسیاری این شانس را ندارند و زندگی آنان در بیوگی به اتمام می رسد، حتی اگر پانزده ساله باشند.  ادامه زندگی این زنان بسیار پر خطر است و با آنان  مثل مال رفتار می شود.

مردان نیز قیمت این استثمار را پرداخت می کنند. در جنگ و بردگی تحت خشونت و  بی رحمی قرار می گیرند. غیبت زنان در تصمیم گیری، مجمامع را از تعادل در آورده، چون زنان روی دیگر سکه هستند و میتوانند به اتفاق مردان جامعه ای متعادل بیافرینند با دیدی وسیعتر و افقی بازتر.

در خلال بی ثباتی جنگ خرابی و بمباران ما امید فردای  روشنتر را در خود حمل می کنیم، هر کجا که هستیم. چه کسی بهتر از آنهایی که توانایی و امنیته بیشتری دارند می توانند پیشروی انسانیت باشند.

چشم اندازه آینده در این است که مکانی امن فراهم بیاوریم که روشن و راهنما باشد. در این مکان زنان زندگی درونی را نیرومند میکنند و به مکاشفه میپردازند، بدون در نظر داشتن رنگ پوست، قومیت و ملیت. در این سفر دلیل وجودشان را روی این کره زمین مییابند و چگونگی سودمند بودن را برای دیگران میجویند.

این مکان جایی است که زنان جوان شان وارزش احترام به خود و شادی موئنس بودن را فرا می گیرند. جایی که سالارها معرفت خرد رابخش می کنند. جایی که روابط و ارزش واقعی طبیعت جنس نر را خواهیم شناخت و در آن عشق موفقیت خلاقییت و چگونگی بنیادی  همترازی دو جنس روشن می شود.

در این مکان زنانی که در مرحله  آخر خود یعنی زمان یائسگی  و بعد از آن  به سر میبرند درک خواهند کرد که در حال رشد هستند و چه عواملی بازدارنده رشد است. ما مانند دانه ای هستیم که رشد میکند و گل میدهد. یائسگی زمان به گل نشستن است.

چشم انداز و هدف ما این است که برای دیگران مکانی بسازیم  تا در آن دانش، خرد و تجارب رد وبدل شود، چون بعضی از ما تجارب بیشتری داریم و راههای جدید یافته ایم، می توانیم آن را در اختیار همه قرار بدهیم. این خرد افق جدیدی باز خواهد کرد تا عشق بین تمام افراد بشر راه یابد. چکیده حسنهایی مثل احترام، مهر، درک، انسانیت، صبر و فروتنی بایستی درون ما آشیانه کند، متولی بودن این حسنها  آسان نیست بایستی کوشید و بهای آنرا پرداخت. در این مهم خودمحوری  و نا امنی را بایستی کنار گذاشت. این تکلیف ما است و لذت، انجام دادن آن است. بیایید دست به کار شویم.