رسالت ما

در پی تشویق آینده تمام زنان و باهم کارکردن به سمت همبستگی بیشتر بین دو جنس زن ومرد.

چشم اندازی از آینده

آینده نگری و باور ما براین است که به عنوان زن نقش بزرگی درآینده و دنیا داریم و برای پیدا کردن این نقش بایستی خود را بهتر بشناسیم. ما نیاز داریم که قدرت قوی درونی و اتصال درونیمان با عمیقترین قسمت وجودمان را پیدا کنیم واز آنجا با بهترین یکدگر ارتباط برقرار کنیم. ما به شناخت وفهم عمیق خودمان نیاز داریم تا بتوانیم قرنها ی نادانی، سرکوب وناچیز شمرده شدنمان را درطول تاریخ بازنویسی کنیم. ما نیاز داریم که شجاعت، اخلاقیات و باور به اینکه هر چیزی ممکن است را پیدا کنیم. ما نیاز داریم که عمیقترین قسمت درونمان را باور کنیم و همینطور نیازداریم به این باورکه  یک قدرت معنوی زنانه ای وجود دارد که ما با آن متولد می شویم وبه آن وصل هستیم واین بخاطرجنسیت ماست. هوشی است که میتواند ا ز خلال افکار، کارها، هنر، شعر، رقص و ارزش دادن به منحصر به فرد بودن ما خود را نشان دهد و انسانها را یاری دهد.

امروزه حتی در میان ترسها، بمبها و خرابیها  هنوز امید برای فردایی روشن وجود دارد. چه کسی بهتر از آنهایی که آزادی و توانایی و امنییت بیشتری دارند می توا ند پیشرو انسانیت باشند. چون زمان آنرا داریم و آزادی انتخاب داریم و در جامعه ای زندگی نمی کنیم که اگر بیوه شدیم، حتی اگر تنها پانزده سال داشته باشیم زندگی به اتمام رسیده، یا چون زن هستیم اجازه تحصیل نداریم ویا بعنوان یک ملک بی نام شمرده می شویم وبایستی صاحبی داشته باشیم. مسئولیت ما در این زمان عمل کردن است چون توانایی آنرا داریم.

چشم انداز ما از آینده این است که مکانی امن فراهم بیاوریم که برجی از نور و راهنمایی باشد. جایی که زنان بتوانند زندگی درونی را نیرومند کنند  بدون در نظر  داشتن رنگ پوست، قومیت و ملیت آنها. مکانی که زنان می توانند با امنیت به سفر درونی و مکاشفه بپردازند. زیبایی و عظمت دوستی و یاری را بیابند و به مکاشفه دلیل وجودشان روی این کره خاکی دست بیابند. وهمچنین راه های سودمند بودن یرای دیگران راپیدا کنند.

این مکان جایی است که زنان جوان مقام و شأن خود را کشف کرده واحترام به خود را می آموزند و از زن بودن لذت می برند. مکانی که درآ ن زنان پیشتر درجاده زندگی می توانند بصیرت خود را به دیگران منتقل کنند.

جایی که می توان روابط، جنس مذکر، عشق، موفقیت و خلاقیت را بهتر فهمید و چگونه همبستگی، همیاری و درک را بین دو جنس بنیان گذاشت تا با هم به سوی آینده پیش رویم.

در این مکان زنان کشف خواهند کرد که مرحله یائسگی و بعد از آن بهترین دوره زندگی است و جایی است که تمام دانه های کاشته شده درطول زندگیشان می توانند به گل نشینند، و خواهیم آموخت که به این دانه ها چگونه غذا داد، و چه غذایی آنها را پژمرده خواهد کرد.

چشم انداز آینده این است که در تمام مناطق دنیا مراکزی برای زنان ایجاد کرد. این مراکز هم اکنون در اروپا آغاز شده و می توان در آن به سفر مکاشفه خود ادامه داد. برخی از ما سالها است که در این راه گام بر می داریم. دراین مراکز مکانهایی وجو د دارند که ما می توانیم دانش و خرد کسب شده را با یکدیگر در میان گذاریم وتجارب خود را با زنان هم فکربا ما مبادله کنیم. آنهایی که می خواهند با ما همسفربا شند در کشف راههای جدید ارائه  بهبودی و بهسازی  به دنیا، راههای جدید ارائه عشق  به دنیا واحترام بین دو جنس زن و مرد در دنیا. همچنین یافتن راههای جدید ی که در درونمان آشیانه ای بسازیم برای جوهرهای کمیابی چون پرستاری، احترام، غم خواری، عشق، درک، صبر، فروتنی. متولی این حسن ها بودن کار آسانی نیست  و باید برایش زحمت کشید و می دانیم که گنج بی رنج وجود ندارد و هر چیزی قیمتی دارد که  بایستی آنرا پرداخت. خود محوری و احساس نا امنی را بایستی کنار گذاشت. این وظیفه و لذت نهفته  است.

در عین حال که هنوز مسائل مالی وامکاناتمان حل نشده، ما باور داریم که آن آینده به وقوع خواهد پیوست، چراکه ما میدانیم  لشکری از زنان وجود دارند که با ما هم باورند.