تعهد محکمی بر حفظ استانداردها،  درمیان گذاشتن افکار و تجارب، و همچنین تعهدی مردمی و اساسی بر نوآوری وجود دارد . سالانه برنامه های استراتژیکی تهیه می شوند، وتمام خدمات انجام شده سه ماهی یک بار توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار میگیرند. هر یک از هیئت مدیره متعهد است که پیشرفت ماهیانه  با معیارهای  توافق شده بین المللی وداخلی مطابقت داشته باشد.

تبادل افکار و  خط مشی گذاری. سبک مدیریت فمیننزا  Feminenza با توجه به افزایش مسئولیت، افزایش نیاز به استانداردهای محکم، دولت کارآمد، و نتایج مستحکم و موثر، به تدریج پدید آمده وتکامل یافته است. فمیننزا از تجربیات هر بخش خود و شرکای استراتژیکی اش منفعت بسیاری برخوردا رشده است. بنابراین،  فمیننزا Feminenza در سه سال گذشته یک سری گردهمای بحث آزاد در رابطه با خط مشی، هدایت شده توسط کارکنان برنامه ها، برگزار کرده است. که در این گرد همایی ها زنان با پیشینه های گوناگون شرکت داشته اند.  در این جا روسای هیئت مدیره بخشهای  مختلف فمیننزا Feminenza مسئولیت گردهم آوری ایده ها را به عهده دارند. این گردهمایی ها شامل موارد زیر میباشند:

 • کار فکری(توسعه برنامه های آموزشی، محتوی و استانداردهای آموزشی، نحوه و چار چوب بررسی و صدور گواهی به مربیان  و رهبران پروژه ها و غیره).
 • شیوه ها و متدها . گوناگونی و کارایی نحوه آموزش.
 • ارزشها، آیین رفتار، رهبری و شیوه های همکاری.
 • استاندارد و خط مشی اداره شرکت وشرایط حاکم، مسائل مالی، اداره و برنامه های تدارکاتی، منابع انسانی و پرسنل، و غیره.
 • ارتباطات، شبکه ها، اداره رویدادها، تبلیغات، نشریات و رسانه ها.

این گرد همایی ها  گام های قابل توجهی گذاشته است در اینکه فمیننزا Feminenza بتواند اهداف، اصول و قانون اساسی اش را، به طور مداوم، در سیستم های قانونی گوناگون جهان ابراز نماید. وهمینطور در بنیان خط مشی ها، روشها و  استانداردها  که با هم تا به حال تاثیر مستقیم و ملموس بر نتایج برنامه ها داشته است. امروز ما می توانیم نشان دهیم:

 • ثبات ساختار سازمان، مسئولیت پذیری های داخلی و خارجی در سطح جهانی. این، ارتباط و انتقال بهتر تجربه و تخصص در بین گروه ها( بعنوان مثال در هلند، شمال آمریکا و کنیا) را تا حد زیادی آسان کرده است.
 • شفافیت و در دسترس بودن برای حسابرسی طرح برنامه ها، فعالیت ها، و پروسه گزینش افراد.
 • بیطرفی و حساسیت به خرج دادن در تمام کارهای آموزشی و دادن گواهی. با برخوردی پخته تر به منظور ارائه تنوع فرهنگی و قومی.
 • ادامه بهبود بهره وری در شالوده هزینه هایمان، بهتر کردن نرم افزارها و پروسه های مدیریت پروژه. داوطلبان از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل می توانند با استفاده از اصطلاحات ، روش ها و متدهای بررسی پیشرفت، و ابزارهای یکسان برای کمک به فعالیت های خود، در کنار همتایان خود در کنیا کار کنند.

شرکت از تمام سطوح سازمان فمیننزا  Feminenza در اولویت هایش. سیستم ارائه ارتقاء جهت و مسیر فمیننزا بر اساس اصول زیر تکامل یافته است:

 • کارکنان و ذینفعان در اولویت های ما اهمیت دارند، دامنه تغییر و یا اولویت با اهداف و اصول  و همچنین منابع در دسترس مان سنجیده میشود.
 • اگر امکان آزمون نوآوری در یک گروه کوچک وجود داشته باشد، عملا مورد تشویق قرار میگیرد. و ناظرین وظیفه دارند که آن را به طور بی طرفانه رهبری کنند.
 • تمام تغییرات در برنامه ها گنجانده میشوند وپیشرفت آن مورد بررسی قرار میگیرد.
 •  تغییرات با پیامدهای بین المللی به پانل های سیاست های مربوطه ارائه میشود. سیاست بین المللی ایجاب می کند که زمان بندی مورد موافقت عمومی قرار گیرد.

استراتژی و بررسی عملکرد: استراتژی داخلی هر ساله بررسی و تعیین می شود. آن نتیجه  یک پروسه چهارماهه کار ومشاوره است (درونی، با ذینفعان و با اهدا کنندگان ). آن استراتژی  تخصیص منابع را معین میکند و همچنین شامل جدول زمانی و سنجش پیشرفت برای هر یک از ادارات میباشد. از مدیران برنامه ها خواسته شده است که برنامه ریزی استراتژیک خود را به اداره کل امور نشان دهند.

 • پیشرفت در سطح هیئت مدیره سه ماهه ،در برنامه ها و اداره  به صورت ماهیانه مورد بررسی قرار میگیرد.
 • برنامه های بین المللی توسط  فمیننزای بین المللی، بعنوان یک مکانیسم کنترل کیفیت، هر شش ماه مرور وهر سه سال حسابرسی میشود.
 • مدیران برنامه ها، در محدوده بودجه مصوبه و برنامه عمل خودشان، دارای قدرت تصمیم گیریهای لازم هستند.
 • هر یک از کارکنان در ارزشیابی سالیانه شرکت میکنند و در آن، اهداف هر فرد و سازمان مورد بررسی قرار میگیرند.
 • ارزیابی هیئت مدیره در خدمت سه هدف مهم است (i) در تنظیم استراتژی و حفظ پیشرفت در یک مسیراستراتژیکی معین و واضح (ii)مدیریت ریسک (iii) ومشاوره با جهت دهندگان.

مدیریت برنامه ها مراعات ویژه ای لازم دارد: ساختارهای معمولی سازمانها در این برنامه ها جایی ندارند. بنابرین فمیننزا Feminenza با چار چوب زیر برنامه ها را اجرا می کند.

 • هر نقشه عملی که  شامل مهارتهای گوناگون، ذینفعان متعدد، نظارت بر فعالیت ها در کشورهای مختلف، زبان های خارجی، ارز، و ارزشهای جامعه خارجی باشد، واجد شرایت تکنیکهای مدیریتی برنامه پرنس PRINCE میباشد.
 • استفاده از ابزارمدیریتی پرنس PRINCE اجباری است (i) در جایی که تعداد مدیر برنامه بیش از یکی باشد و/ یا (ii) همکاری چند سازمان با هم باعث شود که نتوان از یک مدیریت مرکزی استفاده کنند.
 • همه پروژه های پرنس PRINCE بایستی به  مدیراداره کل امور گزارش دهند که آن حق مداخله در سطح هیئت مدیره در برنامه پرنس PRINCE را دارد.
 • بخش آموزش، ارتباطات و بازاریابی را به عنوان حمایت کننده پروژه های پرینس PRINCE میتوان دید که که آنها مطابق با معیار های تعیین شده در پروژهاعمل میکنند.
 • زمانی که فمیننزا در یک پروژه در اقلیت  است  آن پروژه بایستی برای فمیننزا Feminenza اطمینان حاصل کند  که روشهایش مطابق با شیوه ها و خط مشی  فمیننزا Feminenza میباشد.

خط مشی ها واستانداردهای جهانی  به منظور حفظ  راه حل های جهانی: در گرد همآیی بحث های آزاد بین المللی فمیننزا  Feminenza استانداردها و خط مشی های تمام بخش های جهانی فمیننزا  معین میشود. این خط مشی ها تمرکز هر سال را تعین می کنند. استاندارد و شالوده سرمایه گذاری تععین کننده این است که چگونه  منابع مشترک، در سطح داخلی و جهانی، تامین وسازماندهی شود و همچنین مورد استفاده برنامه ها قرار گیرد. آن، همچنین به طور منظم پروسه های مورد نیازی را فراهم می کند که  اطمینان حاصل شود بر ارزشیابی و اعتبار تمام مربیان. این ارزیابی باید بر طبق  استانداردهایی جهانی صورب پذیرد.  تا اطمینان حاصل شود که ارزش ها، اهداف و اصول  صرف نظر از زبان و مرزهای کشور استوار می مانند. ما به طور مستمر نوآوری محلی و به طور خاص  همچنین  تنوع فرهنگی  را تشویق میکنیم تا اطمینان  حاصل کنیم که احترام به همه مرزهای ملی و قومی بخشی از کار مداوم در حال توسعه ماست.

روند  همکاری جهانی در تحقیق، توسعه، تولید و کنترل کیفیت در میان زنانی که خود را به هر بخش تخصصی متعهد کرده اند، به توسعه  محتوای آموزشی مورد استفاده ما منجر شده است.