اصول همایند فمی ننزا

فمی ننزا به این اعتقاد است:

که وجود زن و مرد نشان دهنده همگامی به سویی بهتر است.این هم آیی قدمی به پیش برای تمامی انسانها است.

احتیاج مبرمی به درمان و توازن وجود دارد نه به عنوان عکس العملی به گذشته بلکه روبرویی با آینده، برای شناخت بیشتر دو جنس.

ندای جنس مونس این است که بیآموزد چگونه رشد کرده و احتاجا ت کنونی و نو را فهمیده و با آغوش باز با آینده رو به رو شود و نقش خود را در مرحله تکامل بعدی باز یابد.

برای تحول و تطور هر دو جنس است.

ما پاسبان ارزش فرد وبی تا بودن آن هستیم. زندگی  گونا گونی وطبیعت هر فرهنگی محترم است.

به عنوان شهروند جهان وفردی از نسل انسانی وظیفه داریم که جوینده و بنیان گذار ارزشهای ودرک های پیوند دهنده انسانها باشیم. مثل پلی که دو طرف جدا شده را بهم وصل می کند.

اهداف فمی ننزا

پیش برد مفاهیم تازه و درک آن بین دو جنس همبستگی و شرکت بنا براحترام شرف وطبیعت این دو جنس.

درک عمیق  و دید بازتر.

با خرد میتواند بهترین را در مرد و زن نشان دهد.

کمک به باز گرداند ن شاٌن زن که منحصر به این جنس است با دید نو و امروزی.

با در میان گذاشتن دانش نو برای پیش برد و  درک طبیعت واقعی زن و استعداد خفته این جنس.

کمک به زنان و دخترانی  که در جستجوی پایگاهی بهتر هستند، با ابزاری بهتر تا بتوانند در زندگی پیش رفت کنند. البته در مکانی که امکان آن وجود داشته باشد. در هر کجای این گیتی که عضویت  وبودجه کافی اجازه بدهد.

بوسیله پشتیبانی ،آموزش، و انجمن خواهران.

پیشبرد و استحکا م شبکه بین المللی، توجه به انسانی بودن روابط، پشتی بانی، وحدت بین مرد و زن با دید امروزی.

کمک به پیشرفت و تحول و تطور انسان با فراتر بردن فهم و درک به وسیله نقش کار جهانی فمی ننزا.