اصول یکپارچه فمیننزا Feminenza

  1. فمیننرا  Feminenza معتقد است که وجود دو جنس زن ومرد نشان دهنده این است که  شراکت آنها می تواند به بهتر کردن هر دو کمک کند.  با این هم بستگی می توان برای انسانیت قدمی به  پیش برداشت.
  2. به توازن وچاره جویی احتیاج مبرمی هست نه به عنوان عکس العملی به گذشته بلکه بخاطر آینده، که هنوز چیزهای زیادی درباره  دو جنس وجود دارند که باید شناخته شوند.
  3. ما باور داریم به ندایی در این زمان که  جنس مؤنث را برای آموختن و رشد  صدا می کند تا بتواند آنچه را که اکنون مورد احتیاج است دریابد، به آینده بازباشد، و نقش خود را  درمرحله بعدی تکامل و بهنگام درآوردن هر دو جنس زن و مرد ایفا کند.
  4. ما پاسبانی می کنیم ارزشهائی را که  منحصر به فرد بودن و حرمت تمام زندگی و گوناگونی آن و طبیعت فرهنگ ها را تقدیس و محترم  می شمارند.
  5. به عنوانشهروندان جهانی که جزء نژاد انسانی هستیم وظیفه داریم که بنیان گذار برداشتها و ارزشهایی باشیم که انسانها را به هم پیوند می دهد و پلی است بین تفاوتهای انسانی.

اهداف فمیننزا Feminenza

  1. ترویج فهم ودرک نوین بین دوجنس، و بنیان گذاری و ایجاد بنائی بر پایه شرف و احترام در داد و ستدی که بین طبیعت جنس مرد و زن وجود دارد, که ازبینشی ژرفتر، و خرد و  ترویج بهترین یکدیگر، می آید.
  2. کمک به بازگرداندن شأن زن و هدف منحصر به فرد او در این زمان،  با در میان گذاشتن دانش و آگاهی های نوین برای بالا بردن درک یهتراز طبیعت واقعی جنس زن و استعدادهای خفته درونیش.
  3. کمک به  زنان و دخترانی که در جستجوی پایگاه و ابزارهای بهتری برای پیشرفت هستند  .در هر نقطه جهان که باشند تا جایی که عضو یت و بودجه اجازه بدهد.به هر وسیله که ممکن باشد کمک خواهد کرد مثل پشتیبانی، تحصیل، همیاری.
  4. ترویج شبکه جهانیی از قوت، انسانیت، پشتیبانی وهمبستگی میان زنان وهم چنین بین مردان و زنان جهان در زمان حاضر.
  5. کمک به تطور و پیشرفت بشر، با پیشبرد درک و مسائل ذکر شده از طریق کار در سطح جهانی و فعالیتهای فمیننرا Feminenza.